Zadzwoń i zamów!
Pon. - Pt. 9:00 - 17:00
+48 91 469 60 49 Darmowa Dostawa
do kasy suma: 0,00 zł

Aktywne Lato Regulamin

 
1. WARUNKI OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin konkursu Aktywne lato z Bezpieczną Rodziną i Avionaut („Regulamin”) określa warunki i zasady uczestniczenia w Konkursie Aktywne lato z Bezpieczną Rodziną i Avionaut („Konkurs”).

1.2. Organizatorem Konkursu Aktywne lato z Bezpieczną Rodziną i Avionaut jest Locon Sp. z o.o, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8, 02-004 Warszawa, o numerze KRS 0000132823 („Organizator”)

1.3. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora, tj. w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8 oraz na stronie https://bezpiecznarodzina.pl/aktywne-lato-regulamin.

1.4. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie Konkursu, a każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na warunkach określonych w Regulaminie będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje, wyraził zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgodnie z punktem 5. poniżej, wyraził zgodę, iż w razie wygranej imię i nazwisko z Facebooka lub nick z Instagramu oraz treść pracy konkursowej zostaną ogłoszone na stronie wskazanej w 1.5. powyżej, przenosi majątkowe prawa autorskie do dzieła utworzonego przez Użytkownika na polach eksploatacji określonych w punkcie 6. poniżej.

1.5. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, Uczestnicy nadsyłają prace konkursowe poprzez serwis Instagram oraz serwis Facebook.

 

2. CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1. Konkurs trwa w dniach: od 11.06.2021 od godziny 14:00 do 21.06.2021 r. do godziny 23.59.

 

3. UCZESTNICY KONKURSU

3.1. Z zastrzeżeniem punktu 3.2. uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zamieszkała na terytorium Polski, z zastrzeżeniem ust.3.2,

3.2. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem, jak również osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, pracownicy którejkolwiek z agencji lub podmiotów reklamowych współpracujących z Organizatorem a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.

3.3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w pkt. 3.3 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

4. ZASADY KONKURSU

4.1. Konkurs odbywa się na w serwisie Instagram oraz w serwisie Facebook, przez dodanie odpowiedzi w komentarzu pod postem konkursowym.

4.2. Wysyłając zgłoszenie osoba wskazana w pkt 3.1, po akceptacji warunków o których mowa w 1.4. staje się uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”).

4.3. Zadaniem Uczestnika konkursu jest dodanie w komentarzu zdjęcia swojego dziecka lub dziecka, którego rodzice wyrazili zgodę na udostępnienienie wizerunku w kanałach social media Bezpieczna Rodzina, uprawiającego dowolny sport.

4.4. Jeden Uczestnik może wielokrotnie brać udział w konkursie, ale może wygrać tylko jedną Nagrodę w trakcie trwania całego Konkursu.

4.5. Wpływ zadania konkursowego rejestrowany jest przez serwis Facebook oraz Instagram. Data i godzina wpływu pracy konkursowej zostanie ustalona na podstawie daty i godziny zarejestrowanej przez serwis Instagram i Facebook.

4.6. Odpowiedzi nieprawidłowe (tj. niezgodne z tematem konkursu) oraz niepełne, mogą zostać unieważnione przez Organizatora Konkursu.

4.7. Wszystkie zgłoszenia, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś prawa autorskie; zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych zostaną usunięte przez moderatorów.

4.8. Nagrodę otrzyma 1 osoba („Zwycięzca”), której zgłoszenie zostanie wybrane przez Jury. W skład Jury wchodzi trzech przedstawicieli Organizatora konkursu. Jury wybierze 1 najciekawsze zdjęcie. Opinia Jury jest subiektywna.

4.10. Informację o wygranej Zwycięzca otrzyma za pomocą wiadomości pod wpisem konkursowym na Instagramie oraz Facebooku do 28 czerwca 2021 r.

4.11. Organizator zastrzega sobie prawo poproszenia wybranych Uczestników o wysłanie skanu dowodu osobistego, który będzie służył weryfikacji przy wysyłce Nagrody, bądź przy wątpliwościach związanych z przestrzeganiem niniejszego regulaminu.

 

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników jest Locon Sp. z o.o, ul. Chałubińskiego 8, 02-004 Warszawa. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody oraz nie będą przetwarzane do innych celów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie”).

5.2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych lub RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureata oraz wydania Nagród.

5.3. Dane osobowe uczestników Konkursu w celach związanych z rozstrzygnięciem konkursu będą przetwarzane do czasu zakończenia Konkursu, a po tym czasie przez okres 3 miesięcy.

5.4. Dane osobowe zwycięzców Konkursu będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego w związku z odprowadzeniem przez Organizatora podatku od nagród.

5.5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestników celach wskazanych w tym paragrafie jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, w szczególności do otrzymania nagrody.

5.6. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, a także wniesienia uzasadnionego sprzeciwu na przetwarzanie jego danych. Sprzeciw nie będzie miał wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jego wniesieniem. Każdej osobie przysługuje prawo skargi do organu nadzoru ochrony danych osobowych na proces przetwarzania jego danych przez Organizatora.

5.7. Wszelkie zapytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestnika przetwarzanych przez administratora danych należy kierować pisemnie na adres: [email protected]

 

6. PRAWA AUTORSKIE I POZOSTAŁE WARUNKI PRAWNE

6.1. W przypadku gdyby umieszczony na potrzeby Konkursu przez Uczestnika wpis w komentarzu miał charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 z późn. zm.), to znaczy będą przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, Uczestnik biorąc udział w Konkursie udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, z prawem do udzielania sublicencji do tego utworu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w szczególności poprzez umieszczenie na stronie internetowej o której mowa w punkcie 1.3 powyżej - wytwarzanie wszelkimi technikami, w tym zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową;

b) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem egzemplarzy;

c) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do reemisji przez inną organizację radiową lub telewizyjną oraz retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych;

d) eksploatacja za pomocą technologii w tym w przekazach tekstowych (np. SMS, WAP, MMS) i audiowizualnych;

e) w zakresie rozpowszechniania oraz modyfikacji utworu w sposób inny niż mowa powyżej - publiczne odtwarzanie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieciach internet, intranet i innych sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych;

f) wykorzystanie w całości, jak i w dowolnych fragmentach, w tym w utworach audiowizualnych, programach telewizyjnych i radiowych oraz w reklamie prasowej, telewizyjnej, radiowej, internetowej itp.;

 

7. NAGRODY

7.1. Zwycięzcy otrzymają:
a) 1 nagroda główna – fotelik samochodowy MaxSpace marki Avionaut o wartości 999,00

7.2. Nagrodzony zostanie maksymalnie 1 (słownie: jeden ) Uczestnik.

7.3. Przychód uzyskany z tytułu nagród, o których mowa w pkt. 7.1. oraz 7.3. uzyskanych w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu zryczałtowanemu w wysokości 10% wartości nagród, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: UPDOF). Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 41 ust 4 i ust. 7 UPDOF naliczy i potrąci z dodatkowej nagrody pieniężnej właściwy podatek i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego, na co Uczestnik wyraża zgodę.

7.4. Jury sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Protokół zostanie utrwalony i zarchiwizowany w siedzibie Organizatora.

7.5. Zwycięzca konkursu, zostanie poinformowany za pośrednictwem Instagramu lub Facebooka. Publikacji będą podlegać dane osobowe uczestników konkursu w następującym formacie: imię i nazwisko z Facebooka lub nick z Instagramu

7.6. Uczestnikom nie przysługuje prawo wymiany nagród na nagrodę innego rodzaju lub gotówkę.

7.7. Uczestnikom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

7.8. Uczestnikom przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nagrody.

7.9. Nagrody zostaną wydane Uczestnikom za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 

8. PRZEKAZYWANIE NAGRÓD

8.1. Po otrzymaniu powiadomienia o wygranej w Konkursie, laureat nagród w ciągu 5 dni powinien przesłać w wiadomości prywatnej na Instagramie lub Facebooku:

- Imię i nazwisko

- adres

8.2. Nagrody zostaną wysłane do laureatów, którzy przekazali opisane w §8 pkt. 1. dane.

8.3. W przypadku, gdy zdobywcą nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym regulaminie, osoba taka traci prawo do nagrody. Jeżeli ten fakt zostanie ujawniony po doręczeniu nagrody osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator uprawniony będzie do wyłonienia dodatkowych Laureatów konkursu.

 

9. INNE POSTANOWIENIA

9.1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s. California Ave, PaloAlto CA 94 304. Informacje podawane przez uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.

9.2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

9.3. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19. 11. 2009 o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. Zm.)

 
Sklep jest w trybie podglądu
Sklep internetowy Shoper Premium