Zadzwoń i zamów!
Pon. - Pt. 9:00 - 17:00
+48 91 469 60 49 Darmowa Dostawa
do kasy suma: 0,00 zł

REGULAMIN PROGRAMU AMBASADORSKIEGO

„Program ambasadorski produktów Bezpieczna Rodzina”

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem programu marketingowego pod nazwą „Program ambasadorski produktów Bezpieczna Rodzina” („Program”) jest „Locon Sp. z o.o. ul. Tama Pomorzańska 1, 70-030 Szczecin REGON: 812527552. NIP: 8521013334. , zwana dalej również „Organizatorem”.
 2. Celem Programu jest promocja produktów marki Bezpieczna Rodzina.
 3. Programu rozpoczyna się 26.07.2019r kończy się 26.12.2019 roku.
 4. Program przeprowadzony jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”.
 5. Program nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dziennik Ustaw z 2009 r., Nr 201 poz. 1540 ze zmianami).
 6. Uczestnik przystępując do Programu, powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 7. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie i potwierdza, iż spełnia warunki opisane w niniejszym Regulaminie, które uprawniają go do udziału w Programie.

 

 1. Zasady uczestnictwa w Programie

 

 1. Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:
 2. posiada własne, indywidualne konto na jednym z następujących serwisów typu social media: Facebook, Instagram, Youtube,
 3. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 

 1. zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia;
 2. posiada pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych (ma nie mniej niż 13 lat) z tym zastrzeżeniem, że osoby z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych , w tym poniżej 18 roku życia, aby wziąć udział w Programie muszą dysponować zgodą opiekunów prawnych na:
 • wzięcie udziału w Programie,
 • wyrażenie zgód koniecznych do wzięcia udziału w Programie,
 • udzielenie licencji opisanej w pkt III.6 poniżej,
 • wyrażenie zgody na korzystanie z wizerunku w sposób opisany w pkt III.7 oraz 8 poniżej.

 

 1. Zgłoszenie udziału w Programie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia.
 2. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy: Organizatora lub Fundatora. Zakaz dotyczy także członków ich rodzin; przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

 

III. Zasady Programu

 

 1. Program odbywa się w pięciu etapach.
 2. Mechanika zgłoszenia udziału w pierwszym etapie Programu przedstawia się następująco (dalej jako Etap I Programu):
 3. Uczestnik ma możliwość zgłoszenia swojego udziału w Programie poprzez stronę internetową https://sklep.bezpiecznarodzina.pl za pomocą zamieszczonej tam aplikacji uczestnictwa w Programie,
 4. Uczestnik powinien wykonać i opublikować na Koncie Social Media Uczestnika fotografię odpowiadającą tematyce „programu ambasadroskiego” z wykorzystaniem kodów rabatowych dla followersów (dalej jako „Materiał Uczestnika w Etapie I”);
 5. Uczestnik powinien przekazać Organizatorowi za pomocą wiadomości e-mail w odpowiedzi na maila z potwierdzeniem zakwalifikowania Uczestnika do I etapu link do opublikowanego Materiału Uczestnika w Etapie I, a osoby z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych , w tym poniżej 18 roku życia jednocześnie winny przesłać zgodę, o której mowa w pkt II.1.d powyżej, co jest warunkiem dalszego brania udziału w Programie; Po zaznaczeniu opcji o akceptacji warunków Programu i zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, uczestnik może ostatecznie zatwierdzić swój udział w Programie poprzez przycisk „WYŚLIJ”;
 6. w Programie brane są pod uwagę wyłącznie te zgłoszenia, które dotarły do Organizatora w do końca Czasu Trwania Programu;
 7. jeden Uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia w Programie.
 8. Uczestnicy, którzy wezmą udział w Etapie I Programu w zgodzie z niniejszym Regulaminem (co każdorazowo musi zostać potwierdzone przez Organizatora) uzyskują prawo do wzięcia udziału w Etapie II Programu. Mechanika udziału w Etapie II Programu przedstawia się następująco:
 9. Uczestnik rozpoczyna program od 10% dla siebie oraz 5% dla swoich followersów. (zwanym etapem III)
 10. Po 30 dniach aktywności Uczestnik dostaje informacje o swoich wynikach.
 1. Minimalna kwota zamówienia do uzyskania rabatu to 100 zł dla Uczestniczka Programu (zwanej dalej Ambasadorem). Minimalna kwota do uzyskania rabatu dla followersów to 100 zł.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian .
 1. W celu kontynuowania uczestnictwa w programie Uczestnik powinien spełniać wymagania postawione mu przez program ambasadorskiego (dalej jako „Regulamin”). O wynikach zostanie poinformowany drogą mailową.
 2. W Programie brane są pod uwagę wyłącznie te zgłoszenia, które dotarły do Organizatora w do końca Czasu Trwania Programu.
 3. Materiały Uczestnika dalej zwane łącznie będą REGULAMINEM.
 4. Materiał Uczestnika:
 5. powinien być wynikiem osobistej twórczości uczestnika,
 6. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem,
 7. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów i produktów, z wyłączeniem produktów marki Bezpieczna Rodzina.
 8. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.,
 9. nie może zawierać wizerunków innych osób niż sam Uczestnik
 10. W związku z przesyłanymi przez Uczestnika Materiału Uczestnika, Uczestnik oświadcza, że udziela nieodpłatnie Organizatorowi i Fundatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie z Materiału Uczestnika na potrzeby przeprowadzenia Programu zgodnie z Regulaminem oraz na cele reklamowe i marketingowe, a w szczególności w relacjach prasowych, publikacjach internetowych oraz na portalach społecznościowych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
 11. utrwalanie i zwielokrotnianie – wytworzenie dowolną metodą egzemplarzy, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową;
 12. wprowadzenie do pamięci komputera;
 13. wykorzystanie dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych i promocyjnych (reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w pkt. a powyżej;
 14. wykorzystanie na wszelkich stronach internetowych;
 15. publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w Internecie,
 16. wprowadzanie wszelkich zmian i modyfikacji, a także łączenia z innymi utworami.
 17. Jednocześnie uczestnik udziela Organizatorowi i Fundatorowi nieograniczonego w czasie i nieopłatnego prawa do wykorzystywania wizerunku uczestnika zawartego w Materiale Uczestnika na polach eksploatacji opisanych w pkt 6 powyżej oraz do dokonywania nim dowolnych zmian.
 18. Uczestnik udziela zgody na wykorzystywanie swojego wizerunku zawartego w Materiale Uczestnika z podaniem danych osobowych uczestnika (imię, nazwisko i miasto zamieszkania), z podaniem danych niebędących danymi uczestnika, jak również anonimowo.
 19. W przypadku uzyskania przez Organizatora wiadomości o działaniu Uczestnika niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (działanie niedozwolone), Organizator może powiadomić Uczestnika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.
 20. Maksymalna ilość Uczestników to 2 tysiące osób. Po osiągnięciu tej liczby Uczestników w każdym z Etapów Programu dalsze zgłoszenia uczestnictwa w Programie będą odrzucane przez Organizatora bez względu na spełnienie warunków uczestnictwa w Programie. Organizator zastrzega możliwość zmiany swojej decyzji
 21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
Sklep jest w trybie podglądu
Sklep internetowy Shoper Premium