Regulamin konkursu

Konkurs „Dzień Psa z Locon” organizowanego przez „Locon” Sp. z o.o.

 

1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa:
  1. zasady udziału w Konkursie „Dzień Psa z Locon” organizowanym przez „Locon” Sp. z o.o.  (dalej: „Konkurs”),
  2. zasady przebiegu Konkursu i wyłonienia laureatów (dalej: „Laureaci”),
  3. zasady dotyczące wykorzystania prac konkursowych Uczestników,
  4. postępowanie reklamacyjne,
  5. zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników.
 2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest „Locon” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (70-030), ul. Tama Pomorzańska nr 1, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla którego akta prowadzi Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000132823 (dalej: „Locon”)
 3. Organizator zobowiązuje się do:
  1. przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie;
  2. zadbania o publikację wyników Konkursu w wyznaczonym terminie;
  3. przekazania nagród Laureatom, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;
  4. przetwarzania danych osobowych Uczestników zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 07.2023 roku godz. 09:00 do dnia 3.07.2023 roku, godz. 23:59 przy wykorzystaniu serwisu internetowego Facebook https://www.facebook.com/bezpiecznarodzina.
 5. W celu uniknięcia wątpliwości Organizator wskazuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem Facebook. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela, czy administratora serwisu Facebook. Organizator zwalnia administratora serwisu Facebook od wszelkiej odpowiedzialności związanej z niniejszym Konkursem.
 6. Uczestnik, przystępując do Konkursu, potwierdza, że zapoznał się i akceptuje zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Publikacja komentarza konkursowego pod postem konkursowym na zasadach opisanych w § 4 ust. 2 Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacją postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie.

 

2. Uczestnictwo w Konkursie

 

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, które:
  1. ukończyły 18 rok życia i są pełnoletnie zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w kraju ich zamieszkania;
  2. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. posiadają konto osobiste w serwisie Facebook, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu (dalej: „Profil”); konto powinno być ustawione jako profil publiczny (widoczne dla wszystkich użytkowników serwisu Facebook); Organizator zastrzega również, że Profil nie może być prowadzony wyłącznie w celu udziału w konkursach. Dane zawarte w Profilu muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością;
  4. zaakceptują niniejszy Regulamin, zgodnie z § 1 ust. 6 Regulaminu.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin (tj. małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia).
 4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest tworzenie Profili oraz wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, w imieniu osób trzecich.
 5. Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu, w szczególności warunków opisanych w § 2 ust. 2 Regulaminu.
 6. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej przepisami prawa. W szczególności niedopuszczalne są komentarze, które:
  1. są̨ niezgodne z Regulaminem,
  2. zawierają̨ treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe, wulgarne, propagujące przemoc, dyskryminację lub naruszające obowiązujące przepisy prawa,
  3. naruszają̨ prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujące wizerunki osób trzecich,
  4. zawierają̨ logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż związanych z Organizatorem,
  5. wykorzystują zdjęcia lub jakiekolwiek inne elementy pochodzące z jakichkolwiek utworów niebędących autorstwem Uczestnika.

 

3. Komisja konkursowa

 

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, wyłonienia osób biorących w nim udział, wyboru Laureatów Konkursu, Organizator stworzy komisję konkursową (dalej: „Komisja”).
 2. W skład Komisji wchodzić będą 3 osoby wskazane przez Organizatora spośród jego członków zarządu, pracowników bądź współpracowników.

 

4. Zasady i przebieg Konkursu

 

 1. Konkurs przeprowadzony zostanie na profilu należącym do Organizatora w serwisie Facebook tj. www.facebook.com/bezpiecznarodzina.
 2. Uczestnik, chcący wziąć udział w Konkursie:
  1. zaobserwuje profil Organizatora w serwisie Facebook: www.facebook.com/bezpiecznarodzina.

Poprzez zaobserwowanie profilu Organizatora w serwisie Facebook rozumie się kliknięcie przez Uczestnika posiadającego Profil biorący udział w konkursie, w panelu aplikacji, przycisku o nazwie „Lubię to”, przypisanego do wskazanego wyżej profilu Organizatora i nieanulowanie obserwacji przez czas trwania konkursu i wyłonienia Laureata.

 1. polubi post konkursowy, pod którym udzielać będzie odpowiedzi na pytanie konkursowe, o którym mowa w lit. c) poniżej, opublikowany w serwisie Facebook na profilu @bezpiecznarodzina.
 2. w komentarzu do polubionego przez Uczestnika posta konkursowego, o którym mowa w ust. 2 lit b) powyżej, wstawili swoje zdjęcie ukazujące w jaki sposób spędzają Dzień Psa (1 lipca) ze swoim czworonożnym przyjacielem.
 1. Każdy Uczestnik może brać udział w Konkursie nieograniczoną liczbę razy, tj. kilkakrotnie wstawiać zdjęcia konkursowe, o których mowa w ust. 2 lit c) powyżej, z zastrzeżeniem, iż jeden Uczestnik jest uprawniony do odbioru wyłącznie jednej Nagrody, niezależnie od ilości umieszczonych komentarzy konkursowych.
 2. Do udziału w Konkursie zostaną zakwalifikowani Uczestnicy, którzy zrealizują wszystkie punkty wskazane w § 4 ust. 2 Regulaminu, w terminie do dnia 07.2023 roku, godz.23:59.
 3. Uczestnik Konkursu ponosi odpowiedzialność za wszelkie materiały opublikowane przez niego w serwisie Facebook w związku z udziałem w Konkursie, w szczególności Uczestnik ponosi odpowiedzialność za publikowane przez niego na Facebooku utwory, do których nie posiada stosownych praw oraz za treść publikowanych przez niego komentarzy.
 4. Spośród osób zakwalifikowanych do udziału w Konkursie Komisja wyłoni na swoim profilu w serwisie internetowym Facebook trzech Laureatów Nagrody opisanej § 5 ust. 1 Regulaminu.
 5. Wybór Laureata Nagrody odbędzie się w następujący sposób:
 6. Komisja sprawdzi poprawne wykonanie wszystkich punktów Konkursu, o których mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu;
 7. Komisja oceni komentarze konkursowe Uczestników zawierające zdjęcia, o których mowa w § 4 ust. 2 lit. c) Regulaminu pod względem spójności treści odpowiedzi z postawionym tematem konkursowym, pod kątem oryginalności i kreatywności zdjęcia, sposobu i techniki wykonania oraz zgodności z wymogami określonymi w Regulaminie.
 8. Uhonorowanie Laureatów jest możliwe wyłącznie w przypadku spełnienia przez Uczestnika wszystkich wymogów, o których mowa w § 2 Regulaminu oraz w przypadku zrealizowania zadań konkursowych zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu.
 9. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane do dnia 07.2023 roku godz. 12:00, na profilu Organizatora na Facebooku wskazanego w ust.1 powyżej, jak również za pomocą Relacji w serwisie Facebook. Relacja zawierać będzie informacje o Laureatach Nagrody.
 10. Niezwłocznie po opublikowaniu wyników Konkursu przez Organizatora, Laureaci w celu dalszej komunikacji mającej na celu odbiór nagród, zobowiązani będą do przesłania Organizatorowi w wiadomości prywatnej w serwisie Facebook swoich następujących danych:

1) imię i nazwisko,

2) datę urodzenia,

3) adres do korespondencji,

4) numer telefonu kontaktowego,

Jeżeli kontakt ze strony Laureata nie nastąpi w terminie do 11.07.2023 roku godz. 23:59, nagrodę otrzyma kolejna osoba wytypowana przez Komisję.

 1. W przypadku:
  1. niewskazania przez Laureata Konkursu danych, o których mowa w 4 ust. 10 Regulaminu, w terminie tam wskazanym,
  2. gdy okaże się, że Laureat nie spełnia warunków udziału w Konkursie, w szczególności określonych w § 2 ust. 2 Regulaminu,
  3. rezygnacji z nagrody przez Laureata,

nagroda zostanie przekazana kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.

 

5. Nagrody

 

 1. Każdy z Laureatów Konkursu otrzyma Nagrodę – duży lokalizator dla psów z miesięcznym abonamentem – (link do nagrody: https://bezpiecznarodzina.pl/p/lokalizator-gps-dla-psa-bz-02/)
 2. Nagroda główna nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny, rzeczowy lub inną formę gratyfikacji.
 3. Laureat nie może zrzec się części Nagrody, zrzeczenie się części Nagrody oznacza zrzeczenie się całości Nagrody.
 4. Za wydanie nagród w Konkursie odpowiedzialny jest Organizator. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość odbioru Nagrody z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Laureatów. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Laureatów błędnych danych kontaktowych bądź niespełnienia przez nich wymogów nałożonych niniejszym Regulaminem.
 5. Uczestnik Konkursu nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
 6. Na Nagrodę składa się także kwota stanowiąca równowartość podatku od tych nagród. Płatnikiem podatku od nagrody wskazanej w ust. 1 jest Organizator.

 

6. Prawa autorskie, wykorzystanie wizerunku

 

 1. Jeśli odpowiedź na pytanie konkursowe, w tym w zakresie dołączonego zdjęcia, stanowić będzie utwór w rozumieniu prawa autorskiego (dalej jako „Utwór”), Uczestnik oświadcza, że jest jego wyłącznym autorem i posiada do niego nieograniczone autorskie prawa majątkowe.
 2. Uczestnik zapewnia, że korzystanie z Utworu nie będzie naruszać praw autorskich osób trzecich oraz nie będzie ograniczone na rzecz osób trzecich w sposób uniemożliwiający lub ograniczający prawa Organizatora wynikające z Regulaminu lub odrębnych umów.
 3. Wszelkie roszczenia osób trzecich dotyczące naruszenia praw autorskich będą kierowane przez Organizatora bezpośrednio do Uczestnika, który z chwilą wzięcia udziału w Konkursie zwalnia Organizatora z odpowiedzialności wobec osób trzecich za naruszenie ich praw. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku uzyskania informacji o naruszeniu przez niego praw autorskich osób trzecich.
 4. Z chwilą przesłania odpowiedzi na pytanie konkursowe (komentarz ze zdjęciem), Uczestnik udziela nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na wykorzystywanie i rozpowszechnianie treści odpowiedzi w dowolnej formie, w całości lub w części, poprzez zwielokrotnianie, utrwalanie i rozpowszechnianie ich w materiałach prasowych oraz na stronie internetowej Organizatora i jego partnerów handlowych, a także na profilach w serwisach społecznościowych Facebook i Instagram prowadzonych przez Organizatora i jego partnerów handlowych oraz do opisania treści odpowiedzi odnośnikiem do Profilu Uczestnika (pola eksploatacji).
 5. Uczestnik udziela Organizatorowi zgody na tworzenie, rozporządzanie i korzystanie z utworów zależnych względem Utworu lub jego części, w tym na włączanie ich do innych utworów i korzystanie z tak powstałych utworów na polach eksploatacji wskazanych w ust.4 powyżej, jak również na wprowadzanie zmian i modyfikacji do tych utworów.
 6. Uczestnik udziela Organizatorowi zgody na wykonywanie w jego imieniu prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w stosunku do Utworu lub jego części.
 7. W przypadku zamiaru rozpowszechniania Utworu, zawierającego utrwalony wizerunek Uczestnika, przez Organizatora, przed podjęciem takiej czynności, Organizator jest zobowiązany do pozyskania zezwolenia na rozpowszechnianie tego wizerunku zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, chyba że zastosowanie znajdzie jeden z wyjątków przewidzianych w tym przepisie.

 

7. Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Prawo do składania reklamacji przysługuje każdemu Uczestnikowi.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu i adres e-mail, czytelny podpis Uczestnika (w przypadku przesłania korespondencji w formie pisemnej), jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacja powinna być złożona w formie e-mailowej (na adres: [email protected]) lub w formie pisemnej (listem poleconym) na adres: ul. Tama Pomorzańska nr 1, 70-030 Szczecin, z dopiskiem: Konkurs Dzien Psa z Locon
 4. Reklamacje uniemożliwiające kontakt z Uczestnikiem nie będą rozpatrywane.
 5. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień́ Uczestnika Konkursu do dochodzenia swoich roszczeń́ na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

8. Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych  Uczestników konkursu jest „Locon” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (70-030), ul. Tama Pomorzańska nr 1, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla którego akta prowadzi Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000132823, z którym można się skontaktować za pomocą adresu email: [email protected].
 2. Dane osobowe będą przetwarzane dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. – dalej jako: RODO), w celu:
 1. organizacji Konkursu, wyłonienia Laureata oraz przekazania nagrody na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w postaci prowadzenia działań promocyjnych i marketingowych „Locon” Sp. z o.o. – dane będą przetwarzane w tym celu przez czas trwania Konkursu, do momentu jego zakończenia, a zatem do momentu wysłania Nagrody do Laureatów, lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze;
 2. rozpatrywania reklamacji, a w przypadku wpłynięcia zapytania indywidualnego, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania odnośnie Konkursu – do czasu rozpatrzenia reklamacji lub udzielenia odpowiedzi lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze;
 3. ustalenia, zabezpieczenia oraz obrony przed roszczeniami – do czasu przedawnienia tych roszczeń wynikającego z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

W razie zamieszczenia przez Uczestnika we odpowiedzi na pytanie konkursowe zdjęcia, przedstawiającego jego wizerunek, administrator będzie przetwarzać te dane osobowe Uczestnika w celu organizacji Konkursu i wyłonienia Laureata, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. w oparciu o jego dorozumianą zgodę wyrażoną poprzez wyraźne działanie potwierdzające w postaci zamieszczenia zdjęcia w komentarzu stanowiącym odpowiedź na pytanie konkursowe. Dane będą przetwarzane w tym celu do czasu wycofania zgody, o której mowa powyżej, lub do czasu usunięcia przez Uczestnika komentarza , w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych oznaczonych w Regulaminie jako obowiązkowe i niezbędne do uczestnictwa w Konkursie lub wydania nagrody, uniemożliwia dalszy udział danego Uczestnika w Konkursie lub w przypadku Laureata otrzymanie nagrody.
 2. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz „Locon” Sp. z o.o. (np. hostingodawca, podmioty zapewniające obsługę IT) oraz podmiotom uprawnionym do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa (np. policja).
 3. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 4. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, a w niektórych przypadkach również prawo do żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Uczestnikowi przysługuje również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie wizerunku w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej wycofaniem. Uprawnienia te można zrealizować wysyłając wiadomość na adres: [email protected]. Uczestnikowi Konkursu przysługuje również prawo do wniesienia skargi, gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9. Postanowienia końcowe

 

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu okazało się sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, postanowienia nie stosuje się.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz Profilach Organizatora w mediach społecznościowych.
 3. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przedłużenia czasu trwania Konkursu bez podania przyczyn, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. O zmianie Regulaminu Organizator poinformuje na profilu Facebook.
 4. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować do Organizatora na adres: Tama Pomorzańska nr 1, 70-030 Szczecin.
 5. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t.j. z dnia 2.02.2023 r. Dz.U. z 2023 r. poz. 227).