Regulaminy

  1. Regulamin USŁUGI POBIERZ
  2. Regulamin operatorów LINK
  3. Regulamin sklepu

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM BEZPIECZNA RODZINA

STOSOWANE TERMINY I DEFINICJE

Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada zdolność do czynności prawnych, a także osoba
prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu, w tym ze Sklepu Internetowego.
Konsument – Klient dokonujący z przedsiębiorcą, w tym z Usługodawcą, czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konto (Konto Klienta) – część Serwisu, w ramach której Klient może korzystać z wybranych funkcjonalności wskazanych w Regulaminie.
Kupon Promocyjny – informacja o przyznaniu Klientowi korzyści, w tym rabatu na Produkty, opisanych w
każdorazowym regulaminie korzystania z nich, dostępnym w Serwisie.
Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych (e-mail), ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta.
Newsletter – udostępniana przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu informacja handlowa przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Usługodawcy lub innych podmiotów współpracujących z Usługodawcą.
Regulamin Sklepu Internetowego – regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem
narzędzi udostępnionych w Serwisie.
Sklep Internetowy – funkcjonalność Serwisu, za pośrednictwem, której można złożyć Zamówienie
(kupić Produkty).
Usługodawca – „Locon” Sp. z o.o. z . z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Tama Pomorzańska 1, 70-030 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – XVII Wydział KRS w Szczecinie pod numerem KRS 0000132823, kapitał zakładowy 1 000 000,00 zł, numer NIP 852-10-13-334, numer rejestrowy GIOŚ: E0019884WZBW
Użytkownik – klient, który przeprowadził pomyślnie proces Rejestracji w Serwisie.
Rejestracja – jednorazowy proces służący zarejestrowaniu Klienta w bazie Serwisu, umożliwiający korzystanie z Usług.
Urządzenie – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym Locon będące integralną częścią oferowanych usług
Usługi – usługi świadczone w ramach Serwisu, szczegółowo określone w Regulaminie i Cenniku.
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Ustawy KC, zawierana pomiędzy Usługodawcą, a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – w Sklepie Internetowym.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na
odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego
Regulamin – niniejszy dokument zakupów w sklepie internetowym Locon.
Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron, nieoczekiwane oraz niemożliwe do zapobieżenia (np. strajki, wojny, rozruchy, zaburzenia społeczne).

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU

Regulamin określa ogólne zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę.
Regulamin usługi jest integralną częścią Regulaminu. Postanowienia Regulaminu nie mogą stać w sprzeczności z postanowieniami Regulaminu usługi.
Regulamin, po jego zaakceptowaniu przez Użytkownika lub Usługobiorcę jest wiążący dla obu stron
i kształtuje ich wzajemne prawa i obowiązki. Regulamin jest również odpowiednio stosowany do Klientów,
którzy nie dokonali Rejestracji w Serwisie. Wszystkie informacje i materiały publikowane przez Serwis, opisy Usług w Serwisie nie są ofertami w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego, a są wyłącznie zaproszeniem do zawarcia umowy, zgodnie i w rozumieniu z art. 71 Kodeksu Cywilnego.
Usługodawca, w postaci regulaminów promocji lub regulaminów konkretnych Usług, może wprowadzić
odrębne warunki świadczenia Usług.

II ZAKRES WAŻNOŚCI REGULAMINU

Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich zamówień zawartych pomiędzy firmą Locon Sp. z o.o., ul. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Tama Pomorzańska 1, 70-030 Szczecin i jej Klientami w sklepie internetowym bezpiecznarodzina.pl

III. PRZEBIEG PROCESU ZAMÓWIENIA, UMOWA KUPNA

Przebieg procesu zamówienia
Locon Healthcare oferuje swoim Klientom szeroką gamę produktów. Klient, klikając na produkt lub opis
produktu, przechodzi do strony ze szczegółowymi informacjami o produkcie. Produkt jest umieszczany w
wirtualnym koszyku poprzez podanie żądanej ilości i kliknięcie na „dodaj do koszyka”
Klikając na przycisk „Koszyk”, wyświetlany w prawym górnym rogu sklepu, Klient przechodzi do strony, na której może w dowolnym momencie sprawdzić produkty w wirtualnym koszyku i w razie potrzeby dokonać zmian.

Jeśli Klient chce sfinalizować zamówienie, przechodzi dalej, klikając na przycisk „kupuję”. Zarejestrowani Klienci mogą podać tutaj swój adres e-mail i hasło, aby skorzystać z zapisanych informacji w celu realizacji zamówienia. Alternatywnie Klient może zarejestrować się jako nowy użytkownik albo kontynuować zakup bez konieczności rejestracji. W takim wypadku Klient musi w następnym kroku podać swój adres i dane do rachunku.

Następnie, klikając na przycisk „Dalej”, Klient przechodzi do przedostatniej strony, na której znajdują się
wszystkie szczegóły dotyczące zamówienia (w tym ustawowy podatek VAT), dostawy i kosztów przesyłki i
korzystania z usług.

Zamówienie zostaje złożone poprzez kliknięcie przycisku „kupuję”. Oznacza to, że wiążąca oferta kupna została złożona.

Umowa kupna
Klient składa wiążącą ofertę kupna poprzez sfinalizowanie procesu zamówienia i kliknięcie na przycisk „Kupuję”.

Wówczas Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie na podany adres e-mail (tzw. potwierdzenie
zamówienia). Zawarcie umowy kupna z Locon następuje w momencie, gdy Locon przyjmie zamówienie klienta i opłatę za nie.

Płatności cykliczne

Klient zawierając umowę z firmą Locon oraz wybierając określony abonament wyraża zgodę na cykliczne, co miesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za pakiet/usługę/abonament. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu lub co 6/12 miesięcy. Płatność cykliczna wykorzystuje indywidalnie wygenerowany token, który zastępuje dane karty płatniczej w celu zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa. Dane kart płatniczych są przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A).

Klient w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz firmy.

Rezygnacja z płatności cyklicznych

Klient może w każdej chwili zrezygnować z abonamentu poprzez wyłączenie abonamentu wysyłając wiadomość SMS lub telefonicznie przez Biuro Obsługi Klienta.

IV. CENY I KOSZTY PRZESYŁKI

Ceny
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT i pozostałe elementy składowe, dodatkowo doliczone mogą zostać koszty przesyłki.

Koszty przesyłki

Kod promocyjny wyświetla się na ekranie podsumowania zamówienia, każdemu zarejestrowanemu klientowi, który podczas rejestracji wybrał siec T-Mobile. Koszt przesyłki dla pozostałych klientów bez względu na wielkość zamówienia wynosi 15 zł brutto.

V. DOSTAWA

Wszystkie zamówienia są wysyłane w ciągu 24 godzin (lub w najbliższy dzień roboczy) od daty wpłynięcia
opłaty.
W przypadku dłuższego terminu wysyłki informacja znajdzie się na stronie produktu.

Zamówienie opłacone w dni robocze do godziny 12, zostanie wysłane tego samego dnia.

Zamówienia opłacone w dni robocze po godzinie 12, będą realizowane następnego dnia roboczego.

Zamówienia opłacone w weekend i inne dni wolne od pracy będą realizowane pierwszego dnia pracującego po nich następującego.

W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji
zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

Jeśli doręczony towar został uszkodzony podczas transportu, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. Locon ma wówczas możliwość reklamacji towaru u podmiotu świadczącego serwis lub ubezpieczyciela. Jeśli Klient nie poinformuje o szkodzie powstałej w czasie transportu, nie ma to żadnego wpływu na ustawowe warunki gwarancji.

Usługodawca realizuje Usługi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

VI. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Towar pozostaje własnością Locon, aż do momentu całkowitej zapłaty za towar.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne działanie lub brak działania urządzeń jeśli jest to spowodowane problemami z siecią Internet, siecią elektryczną lub jakimikolwiek innymi czynnikami od strony Usługobiorcy.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub niemożności skorzystania Usługi, w tym szkody i straty wyrządzone osobom trzecim.
Korzystając z Urządzenia należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów oraz szanować prywatność i ustawowe prawa innych osób.

Należy przestrzegać wszystkich środków ostrożności dotyczących bezpieczeństwa dzieci. Pozwolenie dziecku na zabawę urządzeniem lub jego akcesoriami, które mogą zawierać demontowane części, może być niebezpieczne ze względu na ryzyko zadławienia. Należy upewnić się, że urządzenie i akcesoria znajdują się poza zasięgiem małych dzieci.

VII. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY / REKLAMACJA

Klienci, będący konsumentami, mają prawo do zwrotu zamówionych towarów w ciągu 30 dni. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje wiążącej prawnie transakcji, niezwiązanej z jej działalnością handlową lub zawodową. Odnośnie do prawa do odstąpienia od umowy i wyłączenia od tego prawa, zastosowanie mają poniższe regulacje. W przypadku dalszych pytań, Klient może skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.

Pouczenie o odstąpieniu od umowy.
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować LOCON Sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 8/73 00-613 Warszawa; e-mail: [email protected]; tel: 91 887 10 01 o swojej decyzji o
odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Ab
zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 30 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 30 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.