Regulamin Usługi Organizacji Leczenia i Teleopieki LOCON Sp. z o.o.

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. W ramach Serwisu https://bezpiecznarodzina.pl/ udostępniono funkcjonalności umożliwiające Pacjentom organizację i korzystanie z usług, które służą promocji zdrowia, profilaktyce zdrowotnej, zachowaniu zdrowia, ratowaniu, przywracaniu lub jego poprawie (dalej „Świadczenia”) realizowane przez Świadczeniodawców.
 2. Przez użyte w Regulaminie Usługi Organizacji Leczenia i Teleopieki (dalej „Regulamin”) pojęcia rozumie się:
 • 1. Cennik – cennik Świadczeń, udostępniany Pacjentowi przed zawarciem umowy o realizację Świadczenia, określający wynagrodzenie należne Świadczeniodawcy; Cennik jest dostępny w Serwisie;
 • 2. Formularz – formularz internetowy, w którym Pacjent uzupełnienia dane, niezbędne do realizacji Świadczenia;
 • 3. Konsultant – pracownik Usługodawcy świadczący usługi wsparcia na rzecz Pacjentów lub Specjalistów za pomocą kanałów informatycznych, teleinformatycznych lub systemów łączności;
 • 4. Świadczeniodawca – podmiot realizujący Świadczenia medyczne, telemedyczne i/lub teleopieki,, który zawarł umowę z Usługodawcą w celu realizacji Świadczeń na rzecz Pacjentów;
 • 5. Pacjent – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i nie została pozbawiona zdolności do czynności prawnej w tym również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która korzysta Serwisu na podstawie Regulaminu Serwisu dostępnego pod adresem bezpiecznarodzina.pl oraz z Usługi Organizacji Leczenia i Teleopieki udzielanej przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu . Pacjentem może być osoba niepełnoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, w zakresie w jakim jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego;
 • 6. Regulamin Usługi Organizacji Leczenia i Teleopieki- niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
 • 7. Serwis – aplikacja dostępna pod adresem internetowym https://bezpiecznarodzina.pl l lub w formie aplikacji na urządzenia mobilne;
 • 8. Świadczenie – działanie służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania wynikające z procesu profilaktyki zdrowotnej, diagnostyki, leczenia i promocji zdrowia realizowane przez Świadczeniodawców.
 • 9. Usługa – Usługa Organizacji Leczenia i Teleopieki świadczona przez Usługodawcę;
 • 10. Funkcjonalności – usługi udostępniane na podstawie Regulaminu;
 • 11. Usługodawca – LOCON Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tama Pomorzańska 1 (kod pocztowy 70-030) zarejestrowany przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000132823, NIP: 8521013334, REGON: 812527552. (dalej „Usługodawca”) świadczący usługi na podstawie Regulaminu Serwisu, będący zarejestrowanym Podmiotem Wykonującym Działalność Leczniczą pod nazwą „LOCON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ o numerze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 000000251088;
 • 12. Usługa Organizacji Leczenia i Teleopieki – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na rzecz Pacjentów, polegająca na udzielaniu dostępu i umożliwieniu organizacji i/lub korzystania ze Świadczeń, realizowanych przez Świadczeniodawców, w ramach funkcjonalności udostępnianych w Serwisie, a także na rozliczaniu wskazanych Świadczeń, w tym w szczególności obsłudze i zarządzaniu Subskrypcjami, pobieraniu opłat od Pacjentów i przekazywaniu ich Świadczeniodawcom.
 • 13. Funkcjonalność Konsultacji Online – jeśli udostępniono w ramach Serwisu, usługa, w ramach której Pacjent może wyszukać i umówić się do Świadczeniodawcy we wskazanym terminie oraz cenie, celem realizacji Świadczenia online za pośrednictwem sieci internet, systemów informatycznych i/lub teleinformatycznych albo systemów łączności. Usługa jest warunkowana wcześniejszym („z góry”) dokonaniem płatności elektronicznej.
 • 14. Funkcjonalność Badania – jeśli udostępniono w ramach Serwisu, usługa, w ramach której Pacjent może:
  • 14.1. wyszukać i umówić się do Świadczeniodawcy we wskazanym terminie oraz cenie, celem realizacji Świadczenia w postaci badania obrazowego realizowanego bezpośrednio we wskazanej przez Świadczeniodawcę lokalizacji. Usługa może być warunkowana wcześniejszym („z góry”) dokonaniem płatności elektronicznej.
  • 14.2. wyszukać i umówić się do Świadczeniodawcy, we wskazanej lokalizacji oraz cenie, celem realizacji Świadczenia w postaci badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej w ramach zamówionego pakietu badań laboratoryjnych realizowanego bezpośrednio we wskazanej przez Świadczeniodawcę lokalizacji. Usługa jest warunkowana wcześniejszym („z góry”) dokonaniem płatności elektronicznej.
 • 15. Funkcjonalność Telemedycyna – usługa, w ramach której Pacjent może:
  • 15.1. umówić się telefonicznie lub wyszukać i umówić się online (jeśli udostępniono w ramach Serwisu) do Świadczeniodawcy we wskazanym terminie oraz cenie, celem realizacji Świadczenia za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Usługa jest warunkowana wcześniejszym („z góry”) dokonaniem płatności elektronicznej,
  • 15.2. wykupić dostęp do Subskrypcji, w ramach której przez opłatę zryczałtowaną ustaloną cyklicznie i wskazaną w Serwisie dla danego wariantu i czasu trwania Subskrypcji Telemedycyny może korzystać ze Świadczeń konsultacji telefonicznych z lekarzami w zakresie i częstotliwości określonej dla wybranego przez Pacjenta wariantu. Usługa jest warunkowana wcześniejszym („z góry”) dokonaniem płatności elektronicznej z tytułu Subskrypcji usługi Telemedycyny i udostępnienia karty płatniczej do obsługi płatności cyklicznych dokonywanych przez Operatora Płatności.
 • 16. Funkcjonalność Teleopieka – usługa, w ramach której Pacjent może wykupić dostęp do Subskrypcji, w ramach której – poprzez opłatę zryczałtowaną ustaloną cyklicznie i wskazaną w Serwisie dla danego wariantu i czasu trwania Subskrypcji Teleopieki – może korzystać ze Świadczeń konsultacji telefonicznych z Ratownikiem medycznym oraz uzyskuje stały, prowadzony przez Świadczeniodawcę (Telemedycynę Polska S.A.) 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu zdalny (prowadzony na odległość) monitoring określonych zdarzeń i informacji (takich jak: pomiar ciśnienia tętniczego krwi, pomiar temperatury, pomiar saturacji, zdarzenie upadku, lokalizacja) rejestrowanych przez zakupione przez Pacjenta urządzenia Opaska Locon lub Opaska Locon Plus i przekazywanych Świadczeniodawcy przez systemy informatyczne, teleinformatyczne i systemy łączności Usługodawcy. Usługa jest warunkowana wcześniejszym („z góry”) dokonaniem płatności elektronicznej z tytułu Subskrypcji usługi Teleopieki i udostępnienia karty płatniczej do obsługi płatności cyklicznych dokonywanych przez Operatora Płatności. Cena usługi nie zawiera jednorazowych kosztów zakupu urządzenia.
 • 17. Funkcjonalność Wizyty Domowe – jeśli udostępniono w ramach Serwisu usługa, w ramach której Pacjent może zamówić wizytę lekarza we wskazanym i uzgodnionym ze Świadczeniodawcą terminie oraz cenie, celem realizacji Świadczenia bezpośrednio we wskazanej przez Pacjenta, a obsługiwanej przez Świadczeniodawcę, lokalizacji. Usługa może być warunkowana wcześniejszym („z góry”) dokonaniem płatności elektronicznej.
 • 18. Funkcjonalności Telekardiologia – jeśli udostępniono w ramach Serwisu usługa, w ramach której Pacjent może wykupić dostęp do Subskrypcji, w ramach której – poprzez opłatę zryczałtowaną ustaloną cyklicznie i wskazaną w Serwisie dla danego wariantu i czasu trwania Subskrypcji Telekardiologii – może korzystać ze Świadczeń konsultacji telefonicznych z Ratownikiem medycznym i/lub lekarzem kardiologiem oraz uzyskuje stały, prowadzony przez Świadczeniodawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu zdalny (prowadzony na odległość) monitoring zdarzeń rejestrowanych z zakupionych przez Pacjenta urządzeń Kardia 1L i/lub Kardia6L w zakresie elektrokardiografii (EKG) i przekazywanych Świadczeniodawcy przez systemy informatyczne, teleinformatyczne i systemy łączności Usługodawcy . Usługa jest warunkowana wcześniejszym („z góry”) dokonaniem płatności elektronicznej z tytułu Subskrypcji usługi Telekardiologii i udostępnienia karty płatniczej do obsługi płatności cyklicznych dokonywanych przez Operatora Płatności. Cena usługi nie zawiera jednorazowych kosztów zakupu urządzenia.
 • 19. Subskrypcja- model płatności za usługi i Świadczenia polegający na automatycznym, cyklicznym i regularnym obciążaniu Pacjenta (jego karty kredytowej, rachunku bankowego itp.) bez konieczności każdorazowego wykonywania przez niego transakcji płatniczej za pośrednictwem Operatora Płatności w Serwisie;
 • 20. Operator Płatności – podmiot prowadzący centrum rozliczeniowe, za pomocą którego przeprowadzane są elektroniczne płatności związane z zapłatą wynagrodzenia za usługi i Świadczenia zamawiane lub udostępniane za pośrednictwem Serwisu
 • 21. Urządzenie – urządzenia Opaska Locon lub Opaska Locon Plus, a także urządzenie Kardia 1L lub Kardia 6L umożliwiające rejestrowanie oraz przesyłanie określonych informacji o stanie zdrowia użytkownika.
 1. Do Regulaminu Usługi Organizacji Leczenia i Teleopieki mają zastosowanie przede wszystkim następujące akty prawne:
 • 1. Prawo telekomunikacyjne – Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1648 ze zm.);
 • 2. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.);
 • 3. Ustawa o działalności leczniczej – Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.);
 • 4. Ustawa o prawach pacjenta – Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1876 ze zm.);
 • 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • 6. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1360 ze zm.).
 1. Usługodawca świadczy Usługę Organizacji Leczenia i Teleopieki oraz udostępnia zewnętrzny system rozliczeń operatora płatności elektronicznych w ramach Serwisu. Świadczenia – w ramach funkcjonalności udostępnianych na Serwisie – realizowane są przez Świadczeniodawców, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, z wyłączeniem usług świadczonych bezpośrednio przez Usługodawcę.
 2. Usługa Organizacji Leczenia i Teleopieki oraz Świadczenia realizowane w ramach Serwisu nie służą nagłej interwencji medycznej. W przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia lub samopoczucia, Pacjent powinien niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym 112 w celu wezwania pogotowia ratunkowego lub udać się do najbliższej placówki służby zdrowia. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skorzystania ze Świadczeń i Usługi Organizacji Leczenia i Teleopieki przez Pacjenta, którego stan zdrowia wymagał nagłej interwencji medycznej.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • 2. Warunki świadczenia usług
 1. Warunki techniczne korzystania z Serwisu oraz Usługi Organizacji Leczenia i Teleopieki są następujące:
 • 1. dostęp do sieci Internet, z minimalną prędkością na poziomie od 50Mb/s w trakcie korzystania z Serwisu,
 • 2. zaktualizowana do najnowszej wersji przeglądarka internetowa (jedna z następujących): Firefox, Chrome, Safari, Edge, Opera, z włączoną obsługą języka Javascript,
 • 3. w przypadku korzystania z Serwisu w ramach aplikacji z urządzeń mobilnych, urządzenie powinno posiadać system Android lub iOS, zaktualizowany do najnowszej wersji oraz zainstalowaną najnowszą wersję aplikacji mobilnej (Usługodawca zastrzega sobie prawo, do świadczenia usługi za pomocą aplikacji mobilnej na wybranych modelach telefonów zgodnie z aktualną listą wspieranych urządzeń dostępną w App Store, Google Play oraz Huawei AppGallery)
 • 4. urządzenie (komputer, tablet, smartfon), którego parametry techniczne pozwalają na obsługę wyżej wymienionych przeglądarek internetowych i/lub aplikacji, oraz – w przypadku przeglądania treści audio/video umożliwiają płynne wyświetlanie obrazu i odsłuch dźwięku (karta graficzna, karta dźwiękowa, wbudowane lub zewnętrzne głośniki albo zewnętrzne słuchawki kompatybilne z urządzeniem),
 • 5. w przypadku korzystania z oprogramowania antywirusowego, antyspamowego lub zapory sieciowej (oprogramowanie typu firewall), które ze względu na swoje ustawienia blokują dostęp do niektórych serwisów internetowych w tym do Serwisu albo uniemożliwiają korzystanie z określonych funkcji – konieczna jest odpowiednia konfiguracja oprogramowania, w szczególności poprzez dodanie adresu Serwisu do adresów zaufanych
 • 6. aktywne konto poczty elektronicznej oraz aktualny i aktywny numer telefonu komórkowego,
 • 7. aktywne konto w aplikacji przeznaczonej do obsługi Urządzeń
 1. Warunki techniczne korzystania z usług innych, niż Usługa Organizacji Leczenia i Teleopieki są zależne od rodzaju usługi i obejmują w szczególności:
 • w przypadku usług Teleopieka i Telekardiologia konieczność posiadania zarejestrowanych, sprawnych, włączonych i naładowanych Urządzeń umożliwiających realizację usług wraz z zainstalowaną i aktywną kartą SIM umożliwiającą transfer danych za pośrednictwem sieci Internet i/lub wykonywanie oraz odbieranie połączeń telefonicznych (rozmowy przychodzące i wychodzące); rodzaje kompatybilnych Urządzeń zostały wskazane w definicjach wskazanych usług,
 • w przypadku usług konsultacji online konieczność spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1-1.6, a także posiadania sprawnego mikrofonu i kamery internetowej kompatybilnej z urządzeniem Pacjenta,
 • inne warunki techniczne wskazane przez Świadczeniodawców realizujących usługę przy zamawianiu usługi lub w toku jej realizacji.
 1. Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu, w przypadku korzystania z Serwisu za pomocą przeglądarki to 1280×720 pikseli.
 2. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z usług własnych oraz usług innych Świadczeniodawców dostępnych za pośrednictwem Serwisu było możliwe ze wszystkich popularnych typów komputerów i urządzeń mobilnych, oraz systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje możliwości i efektywności korzystania z usług w całości lub części przy niespełnieniu wyżej wymienionych warunków technicznych korzystania z usługi.
 3. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z usług oraz bezpieczeństwa danych komunikowanych za pośrednictwem Serwisu lub danych, które są w nim przechowywane. Usługodawca oświadcza, że Serwis spełnia wszystkie warunki przewidziane obowiązującymi przepisami prawa dla urządzeń i systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych. Usługodawca zastrzega jednak, że korzystanie z usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet, która nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji. W związku z powyższym rekomenduje się Pacjentom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania w szczególności zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia Usługi w związku z modernizacją lub przebudową albo z pracami konserwacyjnymi przeprowadzanymi w Serwisie. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usługi nie były uciążliwe dla Pacjentów. O wszystkich przypadkach ograniczenia dostępu do Serwisu Pacjenci będą informowani stosownym komunikatem w ramach Serwisu.
 5. Pacjent akceptuje konieczność podania i aktualizowania danych niezbędnych do korzystania z usług, w szczególności aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej.
 6. Pacjent ma prawo zarządzania Usługą w zakresie jakim go dotyczy, w tym edytowania danych związanych z korzystaniem z Usługi w dowolnym momencie. W przypadku, gdy zarządzanie Usługą lub edycja określonych danych nie jest możliwa poprzez dokonanie samodzielnych czynności przez Pacjentów, mogą oni zgłosić chęć dokonania odpowiednich czynności Usługodawcy pocztą elektroniczną na adres [email protected]. Usługodawca dokona odpowiednich czynności niezwłocznie. W przypadku gdyby dokonanie odpowiednich czynności było niemożliwe ze względu na niezgodność z Regulaminem, Regulaminem Serwisu, przepisami prawa lub brakiem odpowiednich funkcjonalności Usługi, Usługodawca poinformuje o tym fakcie Pacjenta oraz powstrzyma się od wykonania czynności.
 7. Pacjent zobowiązuje się do korzystania z usług w sposób nienaruszający prawa, dobrych obyczajów ani praw osób trzecich, w tym innych Pacjentów.
 8. W ramach Funkcjonalności Konsultant Usługodawcy może odbierać lub inicjować połączenia z Pacjentem na potrzeby wsparcia realizacji Funkcjonalności i usług opisanych w Regulaminie.
 9. Konsultant uprawniony jest do dokonania wstępnej rejestracji danych i połączenia Pacjenta, na jego życzenie ze Świadczeniodawcą.
 10. Przebieg komunikacji z Konsultantem jest rejestrowany. Akceptując niniejszy Regulamin Pacjent wyraża zgodę na rejestrowanie komunikacji z Konsultantem.
 11. Pacjent ponosi wyłączną odpowiedzialność za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Usługi lub realizację Świadczeń, wynikające z niespełnienia przez Pacjenta wymagań, określonych w niniejszym Regulaminie.
 • 3. Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu
 1. Pacjent może zawrzeć  następujące rodzaje umów za pośrednictwem Serwisu:
 • 1. Umowę sprzedaży i dostawy Urządzeń wraz z umową zakupu usług Bezpieczna Rodzina niezbędnych do korzystania z Urządzeń; warunki zawarcia i realizacji wskazanych umów zostały określone w regulaminie zakupów w sklepie internetowym oraz regulaminie usługi Bezpieczna rodzina dostępnych na stronie https://bezpiecznarodzina.pl/regulamin/
 • 2. Umowę o świadczenie Usługi Organizacji Leczenia i Teleopieki, której zawarcie następuje poprzez akceptację Regulaminu Usługi Organizacji Leczenia i Teleopieki, wymaganych zgód i oświadczeń, w tym podania danych osobowych i teleadresowych. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez Pacjenta oświadczenia, że jest osobą, która ukończyła 18 lat albo jest przedstawicielem ustawowym Pacjenta oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Pacjent oświadcza również, że dane wskazane w formularzu rejestracyjnym należą do Pacjenta albo jego przedstawiciela ustawowego, a ich podanie nie narusza praw osób trzecich.
 • 3. Umowę o realizację Świadczenia z wybranym Świadczeniodawcą, której warunki zawarcia i realizacji – oprócz niniejszego Regulaminu – zostały określone w regulaminach Świadczeniodawców wykonującego Świadczenia.
 1. Usługa Organizacji Leczenia i Teleopieki w ramach Serwisu jest nieodpłatna,. Pacjent może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Organizacji Leczenia i Teleopieki na zasadach wskazanych w par. 2 ust 8 niniejszego Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym z zastrzeżeniem dokończenia obsługi zawartych wcześniej umów o Świadczenia i zakończenia aktywowanych wcześniej Subskrypcji (wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Organizacji Leczenia i Teleopieki jest równoznaczne z anulowaniem wszystkich Subskrypcji aktywowanych za pośrednictwem Serwisu – ze skutkiem na koniec okresu, za który została uregulowana ostatnia płatność cykliczna w ramach danej Subskrypcji).
 2. Wszelkie usługi związane z wykonaniem umowy o Świadczenie, którą Pacjent zawiera z wybranym Świadczeniodawcą (dalej „Umowa o Świadczenie”) są usługami płatnymi zgodnie z cennikiem Świadczeniodawcy i/lub modelem Subskrypcji zawartym w Serwisie oraz z uwzględnieniem opłat należnych Operatorowi płatności z tytułu realizacji płatności elektronicznych . Jeżeli z warunków świadczenia konkretnej usługi nie wynika inaczej Subskrypcja trwa przez czas nieoznaczony od momentu aktywacji do momentu jej anulowania przez Pacjenta (ze skutkiem na koniec okresu, za który uregulowana została ostatnia płatność cykliczna) lub wygaśnięcia (wskutek nieudanej próby obciążenia Pacjenta w szczególności wskutek braku środków wystarczających na zrealizowanie płatności cyklicznej, braku ważności karty płatniczej w chwili dokonywania próby jej obciążenia itp.).
 3. W celu zawarcia Umowy o Świadczenie Pacjent powinien zaakceptować (jeśli wskazano) Regulamin o Świadczenie wskazany przez Świadczeniodawcę i/lub wypełnić stosowny Formularz w ramach, którego Pacjent potwierdza między innymi rodzaj, termin (jeśli wskazano) model świadczenia usługi Subskrypcji i/lub cenę Świadczenia wybranego Świadczeniodawcy oraz – w przypadku płatności elektronicznej dokonywanej „z góry” – przekazuje środki w wysokości ceny Świadczenia (dalej „Środki”) na dedykowane Świadczeniodawcy subkonto w serwisie Operatora Płatności (dalej „Subkonto”).
 4. Umowa o Świadczenie pomiędzy Pacjentem a Świadczeniodawcą zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Pacjenta potwierdzenia jej zawarcia drogą elektroniczną, informatyczną lub teleinformatyczną w postaci wiadomości: email i/lub SMS i/lub telefonicznie na podany przez Pacjenta w ramach Formularza: adres poczty elektronicznej i/lub numer telefonu komórkowego. W celu uniknięcia wątpliwości nieotrzymanie potwierdzenia e-mail lub SMS lub telefonicznego w ciągu godziny od wypełnienia Formularza oznacza, że Umowa o Świadczenie nie została zawarta. W takim przypadku należy niezwłocznie skontaktować się z administratorem Serwisu pod adresem: [email protected] w celu otrzymania dalszych instrukcji.
 5. Umowa o Świadczenie wykonywana jest przez wybranego przez Pacjenta Świadczeniodawcę, który ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za jej realizację. Rezygnacja lub zmiana warunków zawartej umowy o Świadczenie może być dokonana na zasadach określonych we właściwym regulaminie mającym zastosowanie do Umowy o Świadczenie lub – jeśli takiego regulaminu nie wskazano – na wskazanych w ust. 7 niniejszego Regulaminu zasadach dotyczących możliwości odwołania zarezerwowanej wizyty i wynikających stąd konsekwencji .
 6. W przypadku Funkcjonalności Konsultacji Online i Telekonsultacji Pacjent, za pośrednictwem Serwisu, ma możliwość odwoływania wizyty (link znajduje się w wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie rezerwacji) lub telefonicznie na numer telefonu podany w potwierdzeniu Usługi; Pacjent ma prawo do odwołania rezerwacji ze zwrotem wynagrodzenia za wizytę z wyjątkiem opłaty wynagrodzenia pobieranej przez Operatora Płatności lub przełożenia wizyty, z tym zastrzeżeniem, że nie może to nastąpić później niż w terminie widocznym w Serwisie podczas rezerwacji wizyty. Termin ten jest definiowany przez Świadczeniodawcę co oznacza, że dla każdego Świadczenia może on być różny. W przypadku, gdy termin nie został przekazany w procesie rejestracji wizyty, przyjmuje się za podstawę:
 • 1. w przypadku odwołania wizyty – na 12 godzin przed terminem wizyty;
 • 2. w przypadku przełożenia wizyty – na 12 godziny przed terminem wizyty. Złożenie oświadczenia o odwołaniu lub przełożeniu wizyty po upływie powyższych terminów nie wywołuje żadnych skutków.
 1. Na żądanie Pacjenta Świadczeniodawca wystawi fakturę VAT po dokonaniu stosownego zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] przed terminem jej rozpoczęcia lub bezpośrednio, jeśli Świadczenie realizowane jest u Świadczeniodawcy.
 2. W przypadku Świadczeń realizowanych online, płatność za pojedyncze Świadczenie jest pobierana przed jego rozpoczęciem. Pacjent jest informowany o momencie uiszczenia płatności i ma możliwość rezygnacji przed jej rozpoczęciem na zasadach opisanych powyżej.
 3. Kwoty podane w Cenniku oraz w Serwisie są kwotami brutto, wyrażonymi w złotych polskich.
 • 4. Reklamacje
 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz Usługi oraz udzieli Pacjentowi pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z ich funkcjonowaniem.
 2. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu lub Usługi można zgłaszać formie elektronicznej na adres [email protected], telefonicznie pod numerem: +48 91 469 60 15 oraz na piśmie na adres korespondencyjny Usługodawcy. Reklamacja powinna zawierać dane Pacjenta umożliwiające jego identyfikację oraz treść zgłaszanych przez niego zastrzeżeń.
 3. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Usługodawcę w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej, odpowiednio do formy złożenia reklamacji bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony – maksymalnie do 30 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Pacjentowi składającemu reklamację przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia. Treść odpowiedzi powinna zawierać w szczególności wyczerpującą informacje na temat stanowiska Usługodawcy wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym oraz określenie terminu, w którym roszczenie podniesione w reklamacji zostanie zrealizowane, bądź też w przypadku nieuwzględnienia reklamacji – informację o dostępnych środkach odwoławczych.
 4. Procedura reklamacji i zwrotu Urządzeń jest dostępna na stronie https://bezpiecznarodzina.pl/zwroty-i-reklamacje/.
 5. Reklamacje dotyczące usług świadczonych na rzecz Pacjenta przez Świadczeniodawców powinny być kierowane bezpośrednio do tych podmiotów i podlegają odrębnym zasadom rozpatrywania ustalonym przez te podmioty. W przypadku skierowania przedmiotowej reklamacji do Usługodawcy – zobowiązuje się on niezwłocznie przekazać reklamację właściwemu Świadczeniodawcy, o czym Pacjent zostanie poinformowany.
 6. Złożenie reklamacji nie ogranicza Pacjenta w prawie do sądu. Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Rozstrzyganie ww. sporów odbywa się za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod następującym adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr.
 • 5. Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Locon Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy itd. itp
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych Locon jest możliwy pod adresem: [email protected].
 3. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dostępne są w na stronach Serwisu w dokumencie Polityki Prywatności.
 • 6. Ochrona praw własności intelektualnej
 1. Wszelkie materiały dostępne na stronach lub w aplikacji Serwisu, w tym w szczególności logo, nazwy, wszelkie elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów oraz inne informacje, stanowią przedmiot praw Usługodawcy. Rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ treści oraz grafik, kompilacje oraz bazy danych, klasyfikacje, rankingi, zestawienia i raporty stanowią przedmiot praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych Usługodawcy lub osób trzecich. Wymienione powyżej elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
 2. Niedopuszczalne jest korzystanie z materiałów wskazanych w ust. 1 w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa i wynikającej z niniejszego regulaminu umowy licencyjnej. W szczególności zabronione jest:

1)   pobieranie lub jakiekolwiek utrwalanie tych materiałów, a także ich modyfikowanie lub zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką i w jakiejkolwiek formie,

2)   rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu egzemplarzy zawierających materiały, o których mowa w ust. 1 w tym umieszczanie materiałów w innych serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części,

3)   dokonywanie oraz rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania.

 1. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie materiałów dostępnych w ramach Serwisu każdorazowo wymaga pisemnej zgody Usługodawcy i nie może naruszać:
 • postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa,
 • interesów Usługodawcy.
 • 7. Postanowienia końcowe
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu Usługi Organizacji Leczenia i Teleopieki w ważnych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa lub z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych, dotyczących Serwisu lub usług realizowanych za jego pośrednictwem. Do umów zawartych w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu stosuje się Regulamin w wersji obowiązującej w chwili ich zawarcia z wyłączeniem przypadków, w których określone zmiany następują z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Jeżeli Pacjent zawarł umowę na odległość jako konsument lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, dla której zawierana umowa nie posiada charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej,  może odstąpić od niej w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów opisanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu: „Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy”,. Wszelkie informacje związane z prawem do odstąpienia od umowy, w tym skutki odstąpienia opisane zostały w Załączniku Nr 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.
 3. Usługi zostały poddane prawu polskiemu.
 4. Regulamin Serwisu wchodzi w życie z dniem 1.12.2022

Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Prawo odstąpienia od umowy i jego skutki: Możesz odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować Usługodawcę lub Świadczeniodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Możesz również skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy (załączonego poniżej), jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś wysłał do nas informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jeżeli zażądałeś rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacisz Nam kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowałeś Nas o odstąpieniu od umowy oraz przypadających za ten okres kosztów poniesionych przez Nas w celu realizacji umowy.
 2. Wzór Formularza Odstąpienia Od Umowy O Świadczenie Usług Organizacji Leczenia i Teleopieki. Formularz ten należy wypełnić i przesłać wyłącznie w przypadku chęci odstąpienia od umowy

Do: [Dane Świadczeniodawcy/Usługodawcy]

OŚWIADCZENIE OD ODSTĄPIENIU OD UMOWY

[imię, nazwisko, adres, adres e-mail]

Niniejszym odstępuję od umowy o świadczenie następującej usługi [*np. wizyty umówionej w dniu ….].

Data i podpis: […]