Regulaminy

  1. Regulamin USŁUGI POBIERZ
  2. Regulamin Płatności Cyklicznych
  3. Regulamin Teleopieki
  4. Regulamin sklepu

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM BEZPIECZNA RODZINA

STOSOWANE TERMINY I DEFINICJE

Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada zdolność do czynności prawnych, a także osoba
prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu, w tym ze Sklepu Internetowego.
Konsument – Klient dokonujący z przedsiębiorcą, w tym z Usługodawcą, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Konto (Konto Klienta) – część Serwisu, w ramach której Klient może korzystać z wybranych funkcjonalności wskazanych w Regulaminie.

Kupon Promocyjny – informacja o przyznaniu Klientowi korzyści, w tym rabatu na Produkty, opisanych w
każdorazowym regulaminie korzystania z nich, dostępnym w Serwisie.
Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych (e-mail), ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta.
Newsletter – udostępniana przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu informacja handlowa przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Usługodawcy lub innych podmiotów współpracujących z Usługodawcą.

Regulamin Sklepu Internetowego – regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną – niniejszy Regulamin.

Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w Serwisie.

Serwis – ogół funkcjonalności udostępnianych przez Usługodawcę w domenie bepiecznarodzina.pl

Sklep Internetowy – funkcjonalność Serwisu, za pośrednictwem, której można złożyć Zamówienie – zakupić Urządzenie od spółki Locon Sp. z o.o.

Usługodawca – „Locon” Sp. z o.o. z . z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Tama Pomorzańska 1, 70-030 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – XVII Wydział KRS w Szczecinie pod numerem KRS 0000132823, kapitał zakładowy 1 000 000,00 zł, numer NIP 852-10-13-334, numer rejestrowy GIOŚ: E0019884WZBW

Użytkownik – klient, który przeprowadził pomyślnie proces Rejestracji w Serwisie.

Rejestracja – jednorazowy proces służący zarejestrowaniu Klienta w bazie Serwisu, umożliwiający korzystanie z Usług.

Urządzenie – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym będący integralną częścią oferowanych usług.

Usługi – usługi świadczone w ramach Serwisu, szczegółowo określone w Regulaminie i Cenniku.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Ustawy KC, zawierana pomiędzy Usługodawcą, a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – w Sklepie Internetowym.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na
odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego

Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron, nieoczekiwane oraz niemożliwe do zapobieżenia (np. strajki, wojny, rozruchy, zaburzenia społeczne).

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU

Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży urządzeń oferowanych przez Usługodawcę, w tym odpowiedzialność prawną Usługodawcy za sprzedaż urządzenia zgodnie z umową oraz ogólne zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę. Szczegółowy zakres świadczenia usług obejmuje Regulamin Usługi, stanowiąc integralną część niniejszego Regulaminu. Postanowienia Regulaminu nie mogą stać w sprzeczności z postanowieniami Regulaminu Usługi.

Regulamin, po jego zaakceptowaniu przez Klienta jest wiążący zarówno dla Klienta jak i Usługodawcy oraz kształtuje ich wzajemne prawa i obowiązki. Wszystkie informacje i materiały publikowane przez Serwis, opisy Usług w Serwisie nie są ofertami w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego, a są wyłącznie zaproszeniem do zawarcia umowy, zgodnie i w rozumieniu z art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Usługodawca, w postaci regulaminów promocji lub regulaminów konkretnych Urządzeń oraz Usług, może wprowadzić odrębne warunki świadczenia Usług. W przypadku obniżenia ceny Urządzenia lub Usługi obok informacji o obniżonej cenie Usługodawca uwidacznia również informację o najniższej cenie danego Towaru lub Usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

II ZAKRES WAŻNOŚCI REGULAMINU

Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich umów zawartych pomiędzy firmą Locon Sp. z o.o., ul. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Tama Pomorzańska 1, 70-030 Szczecin i jej Klientami w sklepie internetowym bezpiecznarodzina.pl od dnia 1 stycznia 2023 roku, a dotychczasowy Regulamin zostaje uchylony w całości.

III. PRZEBIEG PROCESU ZAMÓWIENIA, UMOWA KUPNA

Przebieg procesu zamówienia
Locon Sp. z o.o. oferuje swoim Klientom szeroką gamę produktów. Klient, klikając na produkt lub opis
produktu, przechodzi do strony ze szczegółowymi informacjami o produkcie. Produkt jest umieszczany w
wirtualnym koszyku poprzez podanie żądanej ilości i kliknięcie na „dodaj do koszyka”
Klikając na przycisk „Koszyk”, wyświetlany w prawym górnym rogu sklepu, Klient przechodzi do strony, na której może w dowolnym momencie sprawdzić produkty w wirtualnym koszyku i w razie potrzeby dokonać zmian.

Jeśli Klient chce sfinalizować zamówienie, przechodzi dalej, klikając na przycisk „kupuję”. Zarejestrowani Klienci mogą podać tutaj swój adres e-mail i hasło, aby skorzystać z zapisanych informacji w celu realizacji zamówienia. Alternatywnie Klient może zarejestrować się jako nowy użytkownik albo kontynuować zakup bez konieczności rejestracji. W takim wypadku Klient musi w następnym kroku podać swój adres i dane do rachunku.

Następnie, klikając na przycisk „Dalej”, Klient przechodzi do przedostatniej strony, na której znajdują się
wszystkie szczegóły dotyczące zamówienia (w tym ustawowy podatek VAT), dostawy i kosztów przesyłki i
korzystania z usług.

Zamówienie zostaje złożone poprzez kliknięcie przycisku „kupuję”. Oznacza to, że wiążąca oferta zakupu została złożona.

Umowa sprzedaży
Klient składa wiążącą ofertę zakupu poprzez sfinalizowanie procesu zamówienia i kliknięcie na przycisk „Kupuję”.

Wówczas Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie na podany adres e-mail (tzw. potwierdzenie
zamówienia). Zawarcie umowy sprzedaży z Locon następuje w momencie, gdy Locon przyjmie zamówienie klienta i opłatę za nie.

Płatności cykliczne

Klient zawierając umowę z Usługodawcą oraz wybierając określony abonament wyraża zgodę na cykliczne, co miesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za pakiet/usługę/abonament. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu lub co 6/12 miesięcy. Płatność cykliczna wykorzystuje indywidalnie wygenerowany token, który zastępuje dane karty płatniczej w celu zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa. Dane kart płatniczych są przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A).

Klient w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz firmy.

Rezygnacja z płatności cyklicznych

Klient może w każdej chwili zrezygnować z abonamentu poprzez wyłączenie abonamentu wysyłając wiadomość SMS lub telefonicznie przez Biuro Obsługi Klienta.

IV. CENY I KOSZTY PRZESYŁKI

Ceny
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT i pozostałe elementy składowe, dodatkowo doliczone mogą zostać koszty przesyłki.

Usługodawca nie stosuje indywidualnego dostosowania ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Koszty przesyłki

Koszt przesyłki wyświetla się na ekranie podsumowania zamówienia każdemu zarejestrowanemu klientowi. Koszt przesyłki dla pozostałych klientów bez względu na wielkość zamówienia wynosi 15 zł brutto.

V. DOSTAWA

Wszystkie zamówienia są wysyłane w ciągu 24 godzin (lub w najbliższy dzień roboczy) od daty wpłynięcia
opłaty.
W przypadku dłuższego terminu wysyłki informacja znajdzie się na stronie produktu.

Zamówienie opłacone w dni robocze do godziny 12, zostanie wysłane tego samego dnia.

Zamówienia opłacone w dni robocze po godzinie 12, będą realizowane następnego dnia roboczego.

Zamówienia opłacone w weekend i inne dni wolne od pracy będą realizowane pierwszego dnia pracującego po nich następującego.

W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji
zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

Jeśli doręczony towar został uszkodzony podczas transportu, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. Locon ma wówczas możliwość reklamacji towaru u podmiotu świadczącego serwis lub ubezpieczyciela. Jeśli Klient nie poinformuje o szkodzie powstałej w czasie transportu, nie ma to żadnego wpływu na ustawowe warunki gwarancji.

Usługodawca realizuje Usługi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

VI. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Towar pozostaje własnością Locon, aż do momentu całkowitej zapłaty za towar.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne działanie lub brak działania urządzeń jeśli jest to spowodowane problemami z siecią Internet, siecią elektryczną lub jakimikolwiek innymi czynnikami od strony Usługobiorcy.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub niemożności skorzystania Usługi, w tym szkody i straty wyrządzone osobom trzecim.
Korzystając z Urządzenia należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów oraz szanować prywatność i ustawowe prawa innych osób.

Należy przestrzegać wszystkich środków ostrożności dotyczących bezpieczeństwa dzieci. Pozwolenie dziecku na zabawę urządzeniem lub jego akcesoriami, które mogą zawierać demontowane części, może być niebezpieczne ze względu na ryzyko zadławienia. Należy upewnić się, że urządzenie i akcesoria znajdują się poza zasięgiem małych dzieci.

VII. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsumenci, mają prawo do zwrotu zamówionych towarów w ciągu 30 dni zgodnie z poniższym regulacjami. W przypadku dalszych pytań, Klient może skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta zgodnie z informacjami wskazanym w pkt. XI niniejszego Regulaminu.

Konsumenci mają prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować LOCON Sp. z o.o. ul. Tama Pomorzańska 1, 70-030 Szczecin; e-mail: [email protected]; tel: 91 887 10 01 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 30 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VIII. NIEZGODNOŚĆ URZĄDZENIA Z UMOWĄ

Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Urządzenie oraz świadczyć usługi na rzecz Konsumenta zgodnie z umową.

A. Zgodność Urządzenia z Umową

Urządzenie jest zgodne z umową zawartą z Konsumentem w przypadku gdy:

1. zgodny z umową pozostaje w szczególności gdy jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

2. zgodna z umową pozostaje jego przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.

3. nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

4. występuje w takiej ilości i ma takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że:

a. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

b. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

c. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;

5. zgodnie z umową powinien być w szczególności dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;

6. zgodnie z umową powinien być w szczególności takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru;

Usługodawca informuje również Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności dostarczanej treści cyfrowej i świadczonej usługi z umową oraz dostarcza je konsumentowi przez czas:

1) dostarczania treści cyfrowej lub usługi cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub

2) zasadnie oczekiwany przez konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.

Jeżeli konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Usługodawcę, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:

1) poinformował Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;

2) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez przedsiębiorcę.

B. Uprawnienia przysługujące Konsumentowi

1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

2. Usługodawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

3. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może ponadto złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1) Usługodawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt. 2 powyżej

2) Usługodawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową z uwzględnieniem w szczególności specyfiki towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył

3) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

4) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w pkt. 1

5) z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

4. Koszty napraw lub wymiany towaru ponosi Sprzedawca. Konsument jest obowiązany udostępnić Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie w celu jego odebrania, które odbywa się na koszt Sprzedawcy.

C. Inne kwestie

1. Przy ocenie nadmierności kosztów o których mowa w pkt. 2B dla Usługodawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

2. Usługodawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Usługodawca.

3. Konsument udostępnia Usługodawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Usługodawca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.

4. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

5. W przypadku złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny o której mowa w pkt. 3B cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

6. Usługodawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

7. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

8. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

9. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca towar Usługodawcy na jego koszt. Usługodawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

10. Usługodawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Usługodawcę obowiązków określonych w pkt. A i B powyżej.

IX. PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ

Aby wysłać sprzęt do naprawy zalecamy wypełnić formularz reklamacji dostępny na stronie https://formularz.bezpiecznarodzina.pl/formularz-reklamacji/

Sprzęt powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do serwisu.

Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu firma spedycyjną.

Sprzęt prosimy przysyłać kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu, lub które mogą być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu.

Do sprzętu musi być dostarczony opis uszkodzeń (w formularzu reklamacyjnym) wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny.

Umożliwi to szybszą diagnozę usterki i realizację danej reklamacji.

Do reklamowanego sprzętu należy dołączyć dokument sprzedaży (faktura VAT) oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli karta gwarancyjna została wydana do towaru (gwarancja producenta). W przypadku braku dokumentu świadczącego o jego zakupie w firmie Locon sp. z o.o. możliwe jest warunkowe przyjęcie takiego sprzętu do weryfikacji, czy dany sprzęt został zakupiony w firmie Locon sp. z o.o. i podlega naprawie gwarancyjnej.

Usługodawca odbiera Urządzenie od Konsumenta na swój własny koszt za pośrednictwem dowolnej firmy spedycyjnej; po naprawie sprzęt zostanie również odesłany na koszt firmy Locon sp. z o.o.

Podstawą do zgłoszenia reklamacji dotyczącej niezgodności produkt z umową jest dowód zakupu (faktura VAT) otrzymany wraz z produktem.

Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż na 14 dni licząc od dnia jej wpłynięcia do Locon sp. z o.o.

X. GWARANCJA

Usługodawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od dnia odebrania Urządzenia przez Konsumenta bądź jej części, zgodnie z informacjami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym wydawanym przy Urządzeniu.

Odstępstwo od warunków gwarancji określonych w reklamie na niekorzyść konsumenta jest bezskuteczne, chyba że oświadczenie gwarancyjne złożone w reklamie przed zawarciem umowy zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakiej reklama została przeprowadzona, lub w porównywalny sposób.

Procedura skorzystania z gwarancji jest analogiczna jak procedura wskazana w punkcie dotyczącym zgłoszenia niezgodności Urządzenia z umową.

Gwarancja trwałości nie może przewidywać warunków naprawy albo wymiany mniej korzystnych dla konsumenta niż określone w niniejszym Regulaminie. W przypadku rozbieżności zastosowanie mają korzystniejsze warunki naprawy albo wymiany przewidziane przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.

XI. KONTKT Z USŁUGODAWCĄ

Usługodawca zapewnia Klientom Sklepu kontakt w formie:

a) korespondencji pocztowej: Korespondencję należy kierować na adres Usługodawcy: ul. Tama Pomorzańska 1, 70-030 Szczecin. Usługodawca ma siedzibę przy ulicy Tama Pomorzańska 1, 70-030 Szczecin, ale do kontaktów został przeznaczony adres wskazany wyżej.

b) korespondencji mailowej: Jesteśmy stale dostępni pod adresem e-mail: [email protected]

c) kontaktu telefonicznego: Nasz numer telefonu przeznaczony specjalnie do kontaktów z Klientami to: 48 91 887 10 01 dostępny w dni robocze od poniedziałku do piątku od 8:00 do 19:00

d) kontaktu w formie chatu dostępnego na stronie internetowej: bezpiecznarodzina.pl dostępnego w dni robocze od poniedziałku do piątku od 8:00 do 17:00

e) kontaktu w formie formularza dostępnego na stronie internetowej: bezpiecznarodzina.pl/kontakt Nasi pracownicy i współpracownicy odpowiadają na przesłane wiadomości na adresy e-mail wskazane przez Państwa do kontaktu w dni robocze od poniedziałku do piątku od 8:00 do 19:00.

XII. MOŻLIWOŚĆ ZOSTAWIANIA KOMENTARZY ORAZ OPINII O ZAKUPIONYCH PRODUKTACH

Usługodawca umożliwia zostawianie Klientom sklepu internetowego opinii i komentarzy o zakupionych Urządzeniach i świadczonych Usługach.

Wyżej wskazana funkcja jest dostępna jedynie dla Klientów, którzy zakupili dane Urządzenie za pośrednictwem Konta Klienta oraz jedynie w stosunku do zakupionego Urządzenia.

XIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,

2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą,

3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rf.gov.pl.